טופס הצטרפות לקופת גמל

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

הצטרפות עמית לקופת גמל - הנחיות למילוי טפסים

1. יש למלא "טופס הצטרפות לקופת גמל" (יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ולחתום במקומות המסומנים).

2. יש לצרף צילום ת.ז קריא ועדכני. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית – יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

3. במקרה של עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת.ז וספחים, ובתעודת זהות ביומטרית – יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

4. את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדינו בכתובות או מספרי הפקס הרשומים מטה.


פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת* שם קופת הגמל* קוד קופת הגמל מספר חשבון של העמית בקופה
מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מחוג 559

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות/דרכון זר* תאריך לידה* מין
מצב משפחתי
יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד טלפון קווי מעמד

פרטי המעסיק:

שם מעסיק* כתובת מעסיק טלפון* ח.פ/עוסק מורשה

מסלולי השקעה בקופת הגמל:

*סמן המשבצת המתאימה ואת שיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%)

רכיב תגמולים

  קוד מסלול שם מסלול ההשקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה (%)
  מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית – מסלול ברירת מחדל
7205 מחוג מסלול לבני 50 ומטה
7206 מחוג מסלול לבני 50 עד 60
7207 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

רכיב הפיצויים

  קוד מסלול שם מסלול ההשקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה (%)
  מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית – מסלול ברירת מחדל
7205 מחוג מסלול לבני 50 ומטה
7206 מחוג מסלול לבני 50 עד 60
7207 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול ברירת המחדל.

במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.

שים לב! בנוסף לדמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת: https://www.i-gemel.co.il/?p=529

עמית עצמאי

1) לגבי עמית עצמאי – שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיה כדלקמן:
 
שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקופה מותנה בהצגת אסמכתא שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.

הצהרה לפי צו איסור הלבנת הון (עמית עצמאי)

2) אני הח"מ מצהיר בזאת שאני פועל עבור עצמי ומתחייב להודיע לקופה אם אפעל עבור אחר.

חתימת העמית
x

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין
זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל http://i-gemel.co.il

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל mahog@iec.co.il או לכתובות משרדי החברה כמצוין בראש טופס זה.

רשימת מסמכים מצורפים

חתימת העמית
x

לשימוש הקופה

שם נציג הקופה חתימת נציג הקופה תאריך שם מאשר הטופס חתימת מאשר הטופס
  28/06/2022  

נתיב האור 1 חיפה 3100001 | אנילביץ' 56 תל אביב 6706012 | פקס 072-3459789 | טלפון 076-8631333 | דוא"ל mahog@iec.co.il

תאריך 28/06/2022