מסלול כללי - 510927536-00000000000418-0418-000
מסלול ללא מניות - 510927536-00000000000418-1456-000

מינוי מוטבים בקרן השתלמות

יש לצרף צילום ת.ז./דרכון זר לתושב חוץ (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי הכרטיס.)

שם החברה המנהלת שם קרן ההשתלמות קוד קרן השתלמות מספר חשבון עמית
יהב אחים ואחיות- חברה לניהול קופות גמל בע"מ יהב אחים ואחיות 418

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות/דרכון* מין
תאריך לידה*
מצב משפחתי
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקרן לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון:

שם פרטי* שם משפחה* תאריך לידה* מס' זהות / דרכון* כתובת קרבת משפחה חלק ב %*
* ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים סה"כ 100%

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:

הערה: בהיעדר שאירים (בקרן פנסיה) ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

אישורים ומסמכים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: moked@yahav-hst.org.il או לכתובת: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין

חתימת העמית:

x

פרטי בעל רישיון

שם פרטי שם משפחה מס בעל רישיון מס' סוכן בחברה שם הסוכנות

 

 

 

 

 

הצהרת בעל רישיון:

אני ________________ שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית לאחר שהעמית זוהה על ידי.

חתימת בעל רישיון: _________________ תאריך: _________________

לשימוש החברה המנהלת:

שם פרטי ומשפחה מאשר/מקבל הבקשה: ____________________ תאריך: _________________ חתימה: ______________________

תאריך 28/06/2022