מסלול כללי - 510927536-00000000000418-0418-000
מסלול ללא מניות - 510927536-00000000000418-1456-000

בקשת הצטרפות לקרן ההשתלמות לאחים ואחיות

יש לצרף צילום ת.ז./דרכון זר לתושב חוץ (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי הכרטיס.)

שם החברה המנהלת שם קרן ההשתלמות קוד קרן השתלמות מספר חשבון עמית
יהב אחים ואחיות- חברה לניהול קופות גמל בע"מ יהב אחים ואחיות 418

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות/דרכון* מין
תאריך לידה*
מצב משפחתי
רחוב* בית* דירה יישוב* מיקוד
ת.ד. מיקוד ת.ד.
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד טלפון קווי מעמד

פרטי המעסיק:

שם מעסיק מס' מזהה/עוסק מורשה/ח. כתובת המעסיק מס' טלפון המעסיק

מסלולי השקעה בקרן השתלמות:

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן.

*יש לסמן המשבצת המתאימה ואת שיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%)

קוד מסלול שם מסלול ההשקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה (%)
561 אחים ואחיות - מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 418)
562 אחים ואחיות - מסלול ללא מניות (מס' אישור מ"ה 1456)
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקע כספיך במסלול הכללי.

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני

ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי , לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: moked@yahav-hst.org.il או לכתובת: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

 

x

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות
www.k-aht.co.il

רשימת מסמכים מצורפים

חתימת העמית
x

הצהרת העמית*

מתקנון הקרן:

מטרת הקרן: הקופה הנה קרן השתלמות למטרת קבלת כספים, ניהולם, השקעתם ועשיית כל פעולה המותרת לקופת גמל למטרת השתלמות על פי הוראות הדין החלות עליה ולרבות לתשלומם לצורכי השתלמות אם משיכת הכספים מתבצעת החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון, ו/או לכל צורך אחר אם משיכת הכספים מתבצעת החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון. והכל ביחס לטובת

לאור האמור לעיל, אבקשך לאשר את הרשום להלן:

אני מאשר כי הנני:

חתימת העמית
x

תאריך 28/06/2022