מסלול כללי - 510927536-00000000000418-0418-000
מסלול ללא מניות - 510927536-00000000000418-1456-000

בקשה לעדכון פרטים

יש לצרף צילום ת.ז./דרכון זר לתושב חוץ (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי הכרטיס.)

שם החברה המנהלת שם קרן ההשתלמות קוד קרן השתלמות מספר חשבון עמית
יהב אחים ואחיות- חברה לניהול קופות גמל בע"מ יהב אחים ואחיות 418

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות/דרכון* מין
מצב משפחתי
רחוב* בית* דירה יישוב* מיקוד
ת.ד. מיקוד ת.ד.
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד טלפון קווי מעמד

פרטי המעסיק

שם המעסיק ח.פ / עוסק מורשה כתובת המעסיק כתובת דוא"ל של המעסיק טל' במדור שכר

מעוניין לקבל דוח שנתי/ רבעוני

 

x