קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

טופס הצטרפות לקופת הגמל קו הבריאות

*יש לצרף צילום ת.ז אל הבקשה (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי הכרטיס.)

שם החברה המנהלת שם קופת גמל* קוד קופת גמל מספר החשבון של העמית בקופה
קו הבריאות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ קו הבריאות 301

בקשה להתקבל כעמית:

הנני מבקש בזה לקבלני כעמית בקופה. הנני מצהיר בזה שידוע לי כי, חברותי בקופה תזכה אותי בכל הזכויות המוקנות לעמיתים בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה המנהלת לפי העניין (להלן-החברה) ובהתאם לתכנית הקופה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת להלן התקנון\התוכנית וכי אהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים לפי ההסדר התחוקתי ולפי החלטות הנהלת החברה והאספות הכלליות של החברה אשר יתקבלו בהתאם לתקנון או התכנית ו\או ההסדר התחוקתי, כפי שיהיו מעת לעת. הריני להודיעכם כי פרטי האישיים הם כרשום בסעיף "פרטי העמית", וכי על כל שינוי אודיעכם בכתב. אם יתברר בעתיד כי, בטעות זוכה חשבוני (להלן "החשבון") בסכומי כסף שאינם שייכים לי זכאית החברה לחייב את החשבון בגין סכומים אלו בצרוף רווחי הקופה שהצטברו על סכומים אלו, עד ליום תיקון הטעות על ידי החברה.

הריני נותן בזה הוראה לנכות ממשכורתי לזכות חשבוני הנ"ל בקופה, את הסכומים המרביים האפשריים על פי דין ו\או הסכמי העבודה ו\או הסכמי השכר (להלן ההסכמים) לרבות הפרשות שידרשו לצורך שמירת ו\או הבטחת זכויותיי הפנסיוניות לגבי סכומים אלה.

  • הנני מצהיר כי אני מועסק בתפקיד אח\אחות או סטודנט לסיעוד.

פרטי העמית:

שם פרטי* שם משפחה* תעודת זהות/דרכון* מין
תאריך לידה*
מצב משפחתי
רחוב* מס' בית* דירה יישוב* מיקוד ת.ד. מיקוד ת.ד.
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד טלפון קווי מעמד

 

 

 

פרטי המעסיק:

שם המעסיק מס'מזהה/עוסק מורשה/ח.פ. כתובת המעסיק מס' טלפון המעסיק

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול תלוי גיל בהתאם לגילך ע"פ הוראות הדין. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל (נא לבחור אחת מבין שתי האפשרויות):

רכיב תגמולים

שם המסלול הפקדה בגין: שיעור מתוך סכום ההפקדה
מודל תלוי גיל תגמולים
מסלול לבני 50 ומטה תגמולים
מסלול לבני 50-60 תגמולים
מסלול לבני 60+ תגמולים

רכיב פיצויים

שם המסלול הפקדה בגין: שיעור מתוך סכום ההפקדה
מודל תלוי גיל תגמולים
מסלול לבני 50 ומטה תגמולים
מסלול לבני 50-60 תגמולים
מסלול לבני 60+ תגמולים

שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת www.kav-habriut.co.il

חתימת העמית

x

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי , לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: moked@kavb.org.il או לכתובת: שמשון 9 ת.ד 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701.

חתימת העמית

x

 

אופן קבלת דוחות ומסמכים מטעם החברה : (יש לסמן ב X את הבחירה הרצויה)

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, ישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע

הצהרת הקופה על אי מתן הטבה למעסיק עקב הצטרפות עמית לקופת גמל:

קופת הגמל קו הבריאות מצהירה כי אם העמית יחליט להצטרף כעמית לקופת הגמל "קו הבריאות", לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעבידו של העמית או לארגון מעבידים או לגוף אחר(שמוחזר בידי מי מהם), במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא, (עקב הצטרפותו לקופת הגמל "קו הבריאות" לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה) לרבות החזר הוצאות (הניתנים במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי קופת הגמל "קו הבריאות" ובין אם ניתנה בידי אדם אחר או גוף אחר.

המסמך פונה לשני המינים אך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות

לשימוש הקופה בלבד: שם הפקיד/המטפל_______________ חתימה:_______________

תאריך סיום טיפול:_______________ הערות:______________

תאריך 28/06/2022