קרנות השתלמות לעובדי הוראה

הצטרפות לקרן השתלמות

פרטי החברה המנהלת

שם קרן ההשתלמות ומסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות. סמן את קרן ההשתלמות המבוקשת ואת מסלול ההשקעה המבוקש
(ניתן לסמן מסלול אחד בלבד בקרן אחת בלבד)

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן.
 • קרן השתלמות למורים וגננות המסלול הרגיל
  • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול כללי - אישור מ"ה 484
  • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה - אישור מ"ה 2035
 • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - קרן "מקור"
  • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול כללי - אישור מ"ה 284
  • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול הלכה - אישור מ"ה 2039
  • קרן השתלמות למורים וגננות מסלול אג"ח - אישור מ"ה 2040
 • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים המסלול הרגיל
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינ רים ומפקחים מסלול כללי - אישור מ"ה 485
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים מסלול הלכה - אישור מ"ה 2037
 • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים מסלול מקוצר - קרן "מקור"
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים מסלול כללי - אישור מ"ה 285
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים מסלול הלכה - אישור מ"ה 2041
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרי ם ומפקחים מסלול אג"ח - אישור מ"ה 2042
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול הכללי.

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* מין
יישוב* ת.ד. רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים טלפון נייד טלפון קווי מעמד

פרטי מעסיק ופרטי העסקה של העמית (יש לצרף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק):

1

שם המוסד ישוב סמל מוסד במשה"ח תפקיד בהוראה
ותק בהוראה חלקיות משרה דירוג דרגה תאריך תחילת עבודה
שם המעסיק כתובת המעסיק

2

שם המוסד ישוב סמל מוסד במשה"ח תפקיד בהוראה
ותק בהוראה חלקיות משרה דירוג דרגה תאריך תחילת עבודה
שם המעסיק כתובת המעסיק

דמי ניהול בקרן השתלמות: ידוע לי כי דמי הניהול שייגבו מחשבוני ייקבעו על בסיס הוצאות החברה המנהלת בפועל.

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי די לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה ובכפוף להוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: kerenh@fibi.co.il או לכתובת: ת.ד 8224, רחוב קיבוץ גלויות 34, תל-אביב, 6108102

x

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות:
www.kranoth.org.il

רשימת מסמכים מצורפים

חתימת העמית
x

תאריך 28/06/2022