קרנות השתלמות לעובדי הוראה

בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות

 


שיעור השתלמות

בקשה לשינויים ניתן להגיש עד ה – 30 ביוני. המבקשים לשנות מקום ההשתלמות, חייבים לקבל הסכמת המוסד ממנו מעוניינים לעבור ולהסדיר עניין שכה"ל.

שם משפחה* שם פרטי* מס' זהות/דרכון* *תאריך לידה *מועסק במסגרת "אופק חדש"
רחוב* בית* יישוב* מיקוד *כתובת דוא"ל
דרגה ותק בהוראה (שנים) *מקצוע ההוראה ותפקיד בהוראה *טלפון בבית (כולל קידומת) *טלפון נייד שיעור משרה ממוצע ב- %

אבקש לאשר לי את השינוי בתכנית ההשתלמות כמפורט להלן: (יש לרשום את תכנית ההשתלמות המעודכנת במלואה)

לימודי חובה

קוד קורס נושא ההשתלמות/שם הקורס ש"ש שם מוסד ההשתלמות הגובה את שכה"ל קוד מוסד
סה"כ שעות חובה

לימודי השלמה

קוד קורס נושא ההשתלמות/שם הקורס ש"ש שם מוסד ההשתלמות הגובה את שכה"ל קוד מוסד
סה"כ שעות חובה

אני מתחייב/למלא אחר כל האמור לעיל.

ידוע לי כי כל חריגה משכר הלימודים המאושר ע"י הקרנות תהיה על חשבוני.

כמו כן אם יגבה קנס על ביטול הלימודים במוסדות המקוריים בהם נרשמתי עפ"י תוכנית הלימודים שהגשתי, יופחת קנס זה מהחזר שכ"ל המגיע לי.

הערות המשתלם

*חתימת המשתלם
x

תאריך 23/01/2022