בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

(נא למלא ולצרף צילום תעודת זהות)

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

לתשומת לבך!
בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד העברה/משיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד ההעברה/משיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש.
טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

יש למלא מס' חשבון מלא עבור כל אחד מחשבונות העמית

מס' חשבון תאריך
12/06/2024

פרטי העמית - יש לצרף העתק תעודת זהות של העמית

שם פרטי ומשפחה תעודת זהות/דרכון זר קוד מדינה
מעמד מין תאריך לידה/תאריך התאגדות
שכיר שכיר בעל שליטה
מען למשלוח דואר מספר טלפון מספר טלפון נוסף

פרטי המבקש (כאשר אינו העמית) - יש לצרף העתק תעודת זהות של המבקש

סטטוס:

שם פרטי ומשפחה תעודת זהות/דרכון זר קוד מדינה
מעמד מין תאריך לידה/תאריך התאגדות
שכיר שכיר בעל שליטה
מען למשלוח דואר מספר טלפון מספר טלפון נוסף

הצהרת אפוטרופוס

בקשה זו מוגשת כאפוטרופוס של העמית החסוי.

מוצהר בזה כי הנני פועל בשם החסוי ולטובתו בכפוף להוראות החוק לרבות חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות התשכ"ב – 1962 מצור צו מינוי אפוטרופוס.

שם אפוטרופוס
חתימת אפוטרופוס
x

פרטי משיכת הכספים

משיכת כל הכספים
תשלום חלקי על סך
משיכת סכום חודשי קבוע, מחודש ועד לקבלת הוראה אחרת בכתב (בחירה זו אפשרית עבור קרן השתלמות נזילה בלבד)
סכום חודשי בסך של ₪ מותאם למדד מדי חודש
סכום חודשי קבוע בסך של
משיכה לקיזוז הלוואה    

הסכום החודשי הקבוע יועבר לחשבוני מדי חודש במועד הראשון בו הבנק מאפשר זאת, ולא תשלח לי מכם הודעה על כך.

משיכת כספים עפ"י התקנות (כדין) - יש לסמן את סוג הכספים שהעמית מעוניין למשוך

בתום 6 שנות חסכון או גיל פרישה (ולפחות 3 שנות וותק)
פדיון על סמך קרן ותיקה אחרת (נא לצרף אישור על ותק וכי לא בוצעה משיכה מהקרן הוותיקה)

משיכת כספים שלא עפ"י התקנות (שלא כדין)

לפני תום 6 שנות חברות בקרן – הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי בהתאם לדין ולמרות המס על משיכה זו. הובא לידיעתי כי הקרן תנכה את שיעור המס השולי המרבי, בתוספת מס ייסף (למעט קרן עובד)
הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה)

פרטי עו"ש - (יש לצרף אסמכתא התואמת את מס' החשבון שצוין המחאה מקורית מבוטלת/אישור על ניהול חשבון מקורי או נאמן למקור)

מובהר כי הכספים ישולמו לחשבון עו"ש העמית/המבקש בלבד.

* במקרה של חשבון המנוהל בבנק בחו"ל ידוע לי כי עלי לצרף אישור פטור ממס להעברת הכספים. בהעדר אישור הריני מאשר לחברה לנכות את סכום המס הנדרש ע"פ דין

שם מס' חשבון בנק מס' בנק שם הסניף מס' סניף
כתובת הסניף

הצהרת העמית/מיופה כוח/אפוטרופוס/מקנה מתנה

אני מצהיר בזה כי:

לא קיבלתי מלגה להשתלמות או החזר חסכון מחשבוני בקרן
קיבלתי מלגה להשתלמות בארץ/מלגה להשתלמות בחו"ל/החזר חסכון מטעם הקרן בתאריך
ידוע לי ואני מסכים בזאת כי:
  1. מס רווחי הון: ידוע לי כי רווחים ריאליים שנצברו בגין הפקדות גבוהות מהתקרה המזכה החל מתאריך 1 בינואר 2003, חייבים במס כדין.
  2. משיכת הכספים מהקרן לפי התממש הזכאות תחייב ניכוי מס הכנסה במקור בשיעור מס מירבי על היתרה הצבורה למעט מקרן העובד. במקרים אחרים ינוכה מס במקור, בהתאם להוראות הדין.
  3. על מנת שחשבונות שנים בקרן השתלמות על שם העמית יחשבו לעניין הותק כחשבון אחד לצורך משיכה, עלי למשוך תחילה את כל הכספים הצבורים בחשבון קרן ההשתלמות עם הוותק המאוחר יותר.
  4. במקרה של משיכת חלק מן הכספים מהחשבון השוטף ייפתח על שמי חשבון נזיל חסום להפקדות. הפקדות חדשות תופקדנה בחשבון השוטף ויישאו ותק חדש. שני החשבונות ינוהלו בתנאים זהים.
  5. עפ"י התקנות החזר כספי החסכון יבוצע עפ"י תקנות הקופה, במידה ולא יעמוד בסתירה לכל דין וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. "מועד קבלת הבקשה" משמע – מועד קבלת טופס הבקשה מלא וחתום כנדרש במשרדי החברה המנהלת בצרוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך העברת הכספים עפ"י תנאי התוכנית ובהתאם להוראות כל דין.
  6. יתרת הכספים – הובהר לי, כי גובה יתרת הכספים הינו נכון למועד המופיע באתר הקופה באזור האישי, וכן כי המשיכה מבוצעת בהתאם ליתרת הכספים שבחשבון העמית במועד חישוב היתרה על פי הוראות הדין. ועל כן, ייתכן שבעת משיכת הכספים הסכום שיועבר לחשבוני יהיה נמוך או גבוה מסך שווי הכספים כפי המופיע באזור האישי בעת הגשת בקשה זו.
  7. הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.
חתימת המבקש
x

תאריך: 12/06/2024

אישור הסניף למשיכות כספים עד 50,000 ש"ח

הריני לאשר:

תאריך שם הפקיד חתימת הפקיד חתימת מו"ח וחותמת הסניף
12/06/2024      

למילוי ע"י הקרן – מחלקת שירות

מבצע בקרה:

תאריך שם חתימת
12/06/2024    

תנאים ודברי הסבר למשיכת קרנות השתלמות

עמית/ה יקר/ה,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכת כספים נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות:

עדכון פרטים אישיים

במידה והנך מעוניין/ת לעדכן את כתובתך לצורך משלוח דברי הדואר השונים שיופצו ע"י החברה המנהלת עליך למלא את טופס עדכון פרטים אישיים להורדה לחץ/י כאן.

לבירורים ו/או לקבלת הסברים נוספים ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות:

טלפון לבירורים: 072-2790007

שעות מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מייל לבירורים: Moked@hrofim.org.il

הערה: מועד קבלת הבקשה ייחשב כמועד בו נתקבלה הבקשה במדור תשלומים בשלמותה במוקד לפניות עמיתים.

תאריך 12/06/2024