בקשת הצטרפות לקרן ההשתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת שם קרן ההשתלמות קוד קרן השתלמות
ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים בע”מ ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 378

פרטי העמית

שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* מין
יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים מספר טלפון מספר טלפון נייד מעמד

פרטי המעסיק:

שם מעסיק* כתובת המעסיק מספר טלפון* ח.פ/עוסק מורשה

מסלולי השקעה בקרן השתלמות:

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן.

*סמן המשבצת המתאימה ואת שיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%)

קוד מסלול שם מסלול ההשקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה (%)
378 ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאליים מסלול כללי
1433 ק.ל.ע - מסלול אג"ח עד 25 אחוז במניות
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקע כספיך במסלול הכללי.

שים לב!

נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת:

https://www.krn-kela.co.il/?p=158

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני

ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי , לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: moked@kela.org.il או לכתובת: ק.ל.ע שמשון 9, ת.ד. 3928 תל אביב, מיקוד 4952701

חתימת העמית
x

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות www.krn-kela.co.il

רשימת מסמכים מצורפים

חתימת העמית
x

תאריך 28/06/2022